Wczytuję dane...

Wpływ substancji szkodliwych na organizm człowieka

Materiał przygotowany przez Filter Service Sp. z o.o.

Choroby spowodowane niewłaściwą ochroną dróg oddechowych

Niektóre choroby wywoływane za sprawą niewłaściwej ochrony dróg oddechowych:

 

 • choroby układu nerwowego
 • owrzodzenie błon śluzowych dróg oddechowych
 • pylica płuc
 • azbestoza
 • pylica krzemowa
 • rak płuc
 • rak oskrzeli
 • międzybłonniak
 • ołowica
 • astma oskrzelowa
 • zapalenie płuc
 • niewydolność serca
 • uszkodzenie mięśnia sercowego
 • niedokrwistość
 • owrzodzenie układu pokarmowego
 • martwicze uszkodzenie nerek
 • martwicze uszkodzenie wątroby.

 

Gazy - substancje lotne nie posiadające własnego kształtu, objętości ani powierzchni, wykazujące zdolność do rozszerzania się.

Opary - (para wtórna) gazy powstałe wskutek ogrzewania cieczy.

Dymy i pyły - zawiesiny drobnych i bardzo drobnych cząsteczek substancji stałych w gazie.

Mgły - drobne kropelki cieczy utrzymujące się w gazie.

Aerozole - układ rozproszony, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest gaz a fazą rozproszoną ciecz (w przypadku mgły) lub ciało stałe (w przypadku dymu i pyłu).

Tabela definiowania zagrożeń (przykłady)

Zastosowanie Pyły/mgły Klasa ochrony FFP
Szlifowanie, cięcie, wiercenie Rdza, cząstki metali, spoiwo P1
Beton, kamień P1
Cement, stal P2
Farby, lakiery, powłoki antykorozyjne P2
Stal, stal nierdzewna P3
Alergie Pyłki, łupież zwierzęcy P2
Obróbka Pyły drewna P2
Węglan wapnia, gips, kreda, tynk P1
Grafit naturalny i syntetyczny P1
Marmur P1
Tlenek cynku P1
Celuloza P1
Siarka P1
Opiłki metali żelaznych, pył węglowy P1
Miedź, aluminium, bar, tytan, wanad, chrom, mangan P2
Pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10% P2
Beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad P3
Narażenie na Pyły ziaren P2
Pleśń/grzyby P2
Spaliny silników wysokoprężnych, dym P2
Materiały rakotwórcze P2
Strychninę P3
Cząstki radioaktywne P3
Wirusy, enzymy P3
Rozpylony olej o niskiej temperaturze P2
Praca za szkłem i włóknami mineralnymi P2
Malowanie natryskowe P2
Opryski Pestycydy (wodne) P2
Spawanie i lutowanie Stal nierdzewna (elektrody), stal miękka, cynk (spawanie bez spoiwa, MIG/MAG) P3
Utrzymanie mediów (np. wymiana filtrów) P3
Sortowanie odpadów P3
Praca z azbestem P3

 

Zalecana klasa ochrony zależy od wymogów przepisów prawa i krotności przekroczenia NDS.

Dobór półmasek Filter Service

Sam zakup środków ochrony indywidualnej w tym półmasek filtrujących nie zapewnia wystarczającej ochrony zdrowia i życia pracowników. Przede wszystkim należy je jeszcze odpowiednio dobrać do środowiska pracy, a także do każdego pracownika. Wybór odpowiedniej półmaski filtrującej polega w pierwszym etapie na zdefiniowaniu zagrożeń, w kolejnym zaś na określeniu NDS i dobrze odpowiedniego modelu półmaski.

 

Określenie NDS

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie - stężenie substancji, której oddziaływanie na człowieka w ciągu ośmiogodzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia.

Klasa ochrony NDS

FFP1

4 x NDS

FFP2

10 x NDS

FFP3

30 x NDS

Ochrona Ochrona układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych (pył, dym), aerozolami na bazie wody oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS.

Ochrona układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych (pył, dym), aerozolami na bazie wody oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS.

Ochrona układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych (pył, dym), aerozolami na bazie wody oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.
Zastosowanie Przemysł spożywczy, rolny, drzewny, budowlany, kamieniołomy, cementownie. Przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, drzewny, budowlany, farmaceutyczny. Przemysł górniczy, hutniczy, budowlany, farmaceutyczny, spawanie, lutowanie oraz zagrożenia biologiczne.

Błędy w stosowaniu półmasek

Lekceważenie zagrożeń, niestosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

Pośpiech i bagatelizowanie wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz nieprawidłowe stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

Powierzchowna ocena ryzyka i nieprawidłowy dobór środków ochrony dróg oddechowych.

Przeciwwskazania użytkowania półmasek

 

- w atmosferze niedoboru tlenu (poniżej 17%),

- w atmosferze zanieczyszczonej cząstkami powyżej dedykowanych zakresów stężeń NDS* dla poszczególnych klas filtracyjnych,

- podczas gaszenia pożarów,

wobec zanieczyszczeń w postaci gazów i par,

- niezgodnie z przeznaczeniem,

- oznakowanych "NR" - dłużej niż jedna zmiana robocza,

- oznakowanych "R" - dłużej niż trzy zmiany robocze,

- stanowiących nadmierne opory oddychania (które mogą być spowodowane osadzaniem się zanieczyszczeń),

- w temperaturze powyżej +40ᵒC i poniżej -20ᵒC,

- użytkowanie półmasek z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi

- użytkowanie półmasek po upływie daty ważności,

- gdy modyfikowane są elementy stanowiące części składowe półmasek,

przez użytkownika mającego zarost - ryzyko niedoszczelnienia półmaski i oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.